Du er her:

Resultater nasjonale prøver - LESING, REGNING og ENGELSK

Hva er nasjonale prøver, og hvorfor har vi nasjonale prøver?

Resultater nasjonale prøver - LESING, REGNING og ENGELSK

Hva er nasjonale prøver, og hvorfor har vi nasjonale prøver?

Nasjonale prøver skal vurdere hvordan skolen lykkes med å utvikle de grunnleggende ferdighetene til elevene i lesing og regning og i deler av faget engelsk.

De grunnleggende ferdighetene er å kunne:
• uttrykke seg muntlig
• uttrykke seg skriftlig
• lese
• regne
• bruke digitale verktøy

Disse ferdighetene er viktige for læring og utvikling i alle fag og har mye å si for hvordan elevene klarer seg på skolen, og seinere i livet.

Prøvene i regning og lesing er ikke prøver i fagene norsk og matematikk, men i lesing og regning som grunnleggende ferdigheter på tvers av fag. Prøvene i engelsk fokuserer på leseforståelse, ordforråd og grammatikk.

Skolen må se på informasjon fra prøvene i sammenheng med annen informasjon om elevene. Prøvene skal komme til nytte for utviklingen til den enkelte elev i samarbeid mellom lærer, elev og foreldre.

Elever på 5. og 8. trinn gjennomfører nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk. Elever på 9. trinn gjennomfører nasjonale prøver i lesing og regning. Prøvene i engelsk og regning er elektroniske prøver, prøvene i lesing gjennomføres på papir.

Mestringsnivåer og beregning av gjennomsnitt

Elevene fordeles på de ulike nivåene ut fra poengsummen sin på prøvene. Resultatene blir presentert ved hjelp av en skala med ulike mestringsnivå.

Skala for 5. trinn har tre mestringsnivå hvor mestringsnivå 1 er lavest. På 8. og 9. trinn er det fem mestringsnivå hvor mestringsnivå 1 er lavest. Resultatene er oppgitt som gjennomsnittlig mestringsnivå for trinnet.

Resultater 

Resultatene girskolen mulighet til å vurdere utvikling over tid i lesing, regning og engelsk. Dette gir skolen og lærerne bedre mulighet for å følge opp den enkelte eleven. Prøvene og resultatene vil være nyttige i underveisvurderingen. Skjerstad oppvekstsenter skole er en liten skole med så få elever på hvert trinn at vi av personvernhensyn ikke kan publisere resultatene offentlig. Resultatene brukes i samarbeid mellom hjem og skole og internt for å følge opp enkelteleven.